Posted on

ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

ลองทำระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่บ้านดูเล่นๆ  อุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือ

  1. เจ้าบอร์ด ESP8285
  2. โมดูล DHT22

เขียนโปรแกรมด้วย Arduino ให้ส่งข้อมูลเข้า Blynk Server (โปรเจคนี้ทำตัวปิด/เปิดไฟใส่ไว้ด้วยแล้ว) จากนั้นไปสร้าง Guage และ Graph แสดงผลแบบ Realtime ดูในมือถือ ประสบความสำเร็จ ได้ผลใกล้เคียงกับเว็บของกรมอุตุนิยมและ Accuweather เลยจ้า

ต่อโมดูล DHT22 เข้ากับ ESP8285 ดังนี้ ขา + ต่อกับ ไฟ 5V, ขา – ต่อกับ Ground และ Out ต่อกับ Pin 5
Continue reading ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ