Posted on

ESP8285 ส่งข้อความเข้า LINE Notify ผ่าน BLYNK Dashboard

สวัสดีครับ เพื่อนๆ สาวก IOT ทุกท่าน สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำการส่งข้อความเข้า LINE Notify โดยใช้บอร์ด ESP8285 ซึ่งมี WIFI ในตัว โดยอาศัย BLYNK Server เป็นสื่อกลางในการควบคุมสั่งการ โดยเราจะทำการสร้าง Switch บน Blynk Application บนมือถือ และสั่งการผ่านการกด คล้ายๆ กับเรากดสวิทต์เพื่อให้ ESP8285 ทำการส่งข้อความเข้า LINE Notify นั่นเอง

Continue reading ESP8285 ส่งข้อความเข้า LINE Notify ผ่าน BLYNK Dashboard